O spoločnosti

Slušnosť a dodržiavanie pravidiel

Spoločnosť Car Towing vznikla v roku 2010. Spoločnosť vykonáva nútené odťahy v Bratislave s cieľom pomáhať polícii pri udržovaní plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky. Prispieva k plynulosti dopravy v našom hlavnom meste, ako aj k lepšej disciplíne vodičov, ktorí v ňom parkujú.

Spoločnosť Car Towing a.s. vykonáva technickú realizáciu núteného odťahu výhradne na základe rozhodnutia správcu komunikacie, zastúpeneho v prípade Hlavného mesta SR Bratislava mestskou políciou, alebo na základe rozhodnutia Policajného zboru SR. Pri odťahu je preto vždy prítomný a nariaďuje ho príslušník mestskej polície alebo príslušník Policajného zboru SR. O odťahu nikdy nerozhoduje spoločnosť Car Towing. Tá vykonáva len technickú realizáciu odťahu. Informácie o odtiahnutí vozidiel poskytuje mestská polícia na na telefónnom čísle 159, ako aj polícia SR na linke 158.

POSTUP PRI ODŤAHU A VÝDAJ VOZIDLA

Car Towing odťahuje vozidlá na základe rozhodnutia správcu komunikácie. Správcom môže byť právnická alebo fyzická osoba a na mieste odťahu je vždy prítomný jej zástupca.

Všetky nútené odťahy sú vykonávané v zmysle zákona NR SR č. 8/2009.

Po odstránení z miesta, kde vozidlo tvorilo prekážku, resp. tam, kde zákon jeho státie zakazuje, je vozidlo prevezené do stráženého areálu na ulici Pri seči 1. Tam zároveň priestupok rieši príslušník mestskej polície. Pracovníci odťahovacej služby o priestupku a ani o odťahu vozidla nerozhodujú, preto nie sú kompetentní sa k nim vyjadrovať.

Poplatok za výkon núteného odťahu je stanovený na fixnú čiastku 99€ v zmysle zákona NR SR 18/1996 Z.z a výmeru MF č. R-1/1996. V tomto poplatku je zahrnutá technická realizácia odťahu. Pokutu za priestupok určuje v zmysle zákona príslušník mestskej polície alebo policajného zboru.

Uhradiť poplatok za výkon odťahu na mieste výdaja vzidla je možné v hotovosti alebo platobnou kartou, čím sa stane jeho suma konečná. V prípade, že odťah nie je uhradený v stanovenej lehote po prevzatí vozidla, správca komunikácie účtuje úrok z omeškania, ako aj náklady vzniknuté pri vymáhaní úhrady.

Na vydanie vozidla po platbe je potrebné predložiť tieto doklady
 • doklad totožnosti preberajúceho
 • doklad preukazujúci vlastnícky vzťah k vozidlu alebo oprávnenie ho používať
 • doklad od vozidla
Ak vozidlo vlastní preberajúci, stačí sa preukázať občianskym a technickým preukazom. V prípade, že je vozidlo evidované na inú osobu (právnickú alebo fyzickú), je potrebný aj súhlas tejto osoby.
REKLAMAČNÝ PORIADOK ODŤAHOVACEJ SLUŽBY
 • Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob, miesto a postup pri riešení reklamácií. Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s týmto Reklamačným poriadkom a pri dodržaní zákonných ustanovení a práv reklamujúceho. Účelom reklamačného konania je účelné a pružné vyriešenie reklamácie v prípade poškodenia prepravovaného vozidla pri výkone núteného odťahu. Predmetom reklamácie nie je samotný dôvod odťahu vozidla.
 • Reklamácie sa vybavujú v prevádzke spoločnosti, na adrese Pri seči 1, Bratislava. Reklamácie vybavuje službukonajúci dispečer.
 • Reklamáciu na poškodenie vozidla musí preberajúci uplatniť pri preberaní vozidla. Po odchode z areálu reklamácie nemôžu byť uznané za oprávnené.
 • Vozidlo je pred naložením fotograficky zdokumentované na mieste, v stave pred naložením. Ak bolo vozidlo poškodené pred jeho naložením, službukonajúci dispečer na to upozorní reklamujúceho.
 • O oprávnenosti reklamácie rozhoduje okamžite na mieste službukonajúci dispečer alebo vedúci prevádzky.
 • O každej reklamácii sa vyhotoví dvojmo reklamačný protokol, z ktorého jednu kópiu dostane reklamujúci, originál zostáva pre evidenciu spoločnosti Car Towing. Reklamačné listy sa číslujú vzostupne, a každá reklamácia sa zapíše do knihy evidencie reklamácií.
 • V prípade, že sa reklamácii nevyhovelo alebo nebola vybavená hneď, reklamačný list sa vypisuje trojmo - druhá kópia sa postúpi vedúcemu prevádzky odťahovej služby.
 • V prípade uznania reklamácie bude náhrada škody, resp. oprava hradená z poistenia výkonu činnosti.
 • Ak reklamácia nebola vybavená ihneď, spoločnosť písomne oznámi prevádzkovateľovi vozidla spôsob vybavenia reklamácie, a to najneskôr v lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

Uhádnete, koľko stojí odťah auta vo Viedni? Kliknite na správnu odpoveď

99€

Zlá odpoveď! Je to viac :)

199€

Zlá odpoveď! Je to viac :)

251€

Správna odpoveďZa odťah sa účtuje jednotná suma 242€ a poplatok za uskladnenie 9€ za každý deň.
Za predpokladu, že si majiteľ vozidlo vyzdvihne v rovnaký deň, zaplatí teda 251€.

FAQ

Najčastejšie kladené otázky

Čo mám robiť, ak nenájdem auto na mieste, kde som ho zaparkoval?

Obráťte sa na linku štátnej alebo mestskej polície (158 a 159 ), kde Vám overia, či bolo vaše vozidlo odtiahnuté. Rovnako môžete kontaktovať dispečing odťahovej služby na telefónnom čísle 0918 79 99 97.

Kde si môžem vozidlo vyzdvihnúť?

Vozidlo si môžete prevziať v areáli odťahovej služby v mestskej časti Petržalka na adrese Pri Seči 1.
Prevádzka je otvorená v čase:
Po - Pi 7.00 – 22.00 hod.
So 8.00 – 15.00 hod.
Mimo tohto času kontaktujte dispečing odťahovej služby na telefónnom čísle 0918 79 99 97.

Aké doklady potrebujem k vydaniu vozidla?

Na vydanie vozidla predkladáte doklad totožnosti a osvedčenie o evidencii vozidla. V prípade, že si vozidlo príde prevziať iná osoba ako majiteľ, potrebuje k odovzdaniu vozidla splnomocnenie od majiteľa vozidla.

Kto rozhoduje o odťahu vozidla?

Zabezpečenie výkonu rozhodnutia o odstránení vozidla uložil správca komunikácie (správcom môže byť právnická alebo fyzická osoba a na mieste odťahu je vždy prítomný jeho zástupca) mestskej polícii hlavného mesta SR Bratislavy. O odťahu môže rozhodnúť aj príslušník Policajného zboru SR.
Pri odťahu je vždy prítomný a nariaďuje ho len príslušník mestskej polície alebo príslušník Policajného zboru SR. Nikdy o tom nerozhoduje odťahová služba. Spoločnosť Car Towing vykonáva len technickú stránku samotného odťahu.

Koľko ma bude stáť odtiahnutie auta?

Poplatok za odtiahnutie vozidla je 99 €.
Suma za odťah bola stanovená na základe verejnej súťaže, preto ju spoločnosť Car Towing oprávnene požaduje a predstavuje reálne náklady spojené s odťahom. Okrem samotného odťahu budete riešiť ešte priestupok s príslušníkom polície podľa aktuálneho sadzobníka pokút.

Aké sú najčastejšie príčiny, pre ktoré mestská alebo poriadková polícia rozhodne o odťahu auta?

Najčastejším problémom je neoprávnené parkovanie na cudzom parkovacom mieste. Okrem tohto problému vodiči často zasahujú do plynulosti premávky, stoja napríklad na zástavke MHD, na koľajniciach alebo v neoprávnenej blízkosti prechodu pre chodcov, zasahujú do chodníka alebo stoja priamo na chodníku. Vo všeobecnosti platí, že ak vodič parkuje správne, na vhodnom parkovacom mieste na to určenom, určite mu odťah nehrozí.

Zaujíma ma, koľko stojí odťah v iných hlavných mestách v okolí. Je porovnateľný s Bratislavou?

Napríklad vo Viedni zabezpečuje odťah niekoľko súkromných spoločností. Za odťah sa účtuje jednotná suma 242 € a poplatok za uskladnenie 9 € za každý deň. Za predpokladu, že si majiteľ vozidlo vyzdvihne v rovnaký deň, zaplatí teda 251 €.

Aké sú možnosti platby poplatku za odťah na mieste?

Platba na mieste je možná v hotovosti alebo kartou. Úhradou pohľadávky pri prevzatí vozidla sa táto suma stáva konečnou. Pri neuhradení na mieste sa poplatok môže zvýšiť o úrok z omeškania v zmysle Obchodného zákonníka, ako aj o náklady vzniknuté pri jeho vymáhaní.

Čo mám robiť v prípade, ak cudzie vozidlo zaberá moje parkovacie miesto?

V takomto prípade nekontaktujte odťahovú službu, nakoľko tá nemá kompetenciu rozhodnúť o samotnom odťahu, vykonáva len technickú stránku odťahu. Kontaktujte linku štátnej alebo mestskej polície (158 a 159).

POMÁHAME

19.09.2017

Spoločnosť Car Towing pomohla odstrániť auto z električkovej trate na Račianskej ulici

Po dopravnej nehode prišla spoločnosť Car Towing na miesto nehody, aby v krátkom čase, na vlastné náklady, odstránila auto z električkovej trate na Račianskej ulici, a vrátila tak dopravu v tejto časti Bratislavy do bežnej prevádzky.

18.09.2017

Spoločnosť Car Towing pomáha uvoľňovať plochy pri obnove vertikálneho dopravného značenia

Spolupracujeme s mestskými časťami pri obnove vertikálneho dopravného značenia, pokiaľ im v plynulosti prekážajú zaparkované autá. Tie na krátky čas naložíme na odťahovacie auto a po aplikácii a vyschnutí náteru vrátime na pôvodné miesto.

13.09.2017

Spoločnosť Car Towing pomohla odstrániť auto z električkovej trate v Karlovej Vsi

Po tom, ako vodič vyletel v Karlovej Vsi so svojím autom z vozovky, skončil na električkovej trati. Spoločnosť Car Towing prišla na miesto nehody do hodiny, na vlastné náklady odstránila auto z trate a pomohla tak urýchlene vrátiť dopravu do normálnej prevádzky.

Prevádzkaareál, kde sa nachádzajú odtiahnuté autá

Pri seči 1
851 01 Bratislava
tel.: 0918 79 99 97

Otváracie hodiny:

Po - Pi 7. – 22. hod, So 8. – 15. hod.
Mimo tohto času kontaktujte dispečing odťahovej služby na čísle 0918 79 99 97.

V prípade, ak cudzie vozidlo zaberá Vaše parkovacie miesto, kontaktujte linku štátnej alebo mestskej políce (158, 159)